یارمحمد

چای کارگری

از بالای پل می گذشتم که دیدم یارمحمد نشسته است...

More