همکار

مهندس رضا ممتاز

مهندس رضا ممتاز بنیان گذار شرکت ممتاز آی سی تی...

More
مهندس مژگان نظری

مهندس مژگان نظری مدیر شیفت دختران مدرسه خودگردان فرهنگ گوینده...

More
محبوبه محمدی

محبوبه محمدی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهراء معلم و...

More
مریم عطایی

مریم عطایی کارشناس مدیریت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول...

More
عادله احمدی

عادله احمدی معلم پیشین و همکار مدرسه خودگردان فرهنگ

More
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی کارگردان و مستندساز تابستان 1399

More
سیمرغ مدرسه

سیمرغ مدرسه- نویسنده نادر موسوی 1398-8-10 بیست سال است که...

More