نمایش

clowns-performance-student
دلقکهای بدون مرز

1398-8-19- امروز seppi و deppo از گروه دلقک های بدون...

More
عروسک سازی و کارگردانی.😍

1396-12-11- روز دوم کارگاه "نمایش برای کودکان" و عروسک هایی...

More
theatre
“نیو ژولیت”

1395-11-8- اجرای نمایش "نیو ژولیت" توسط کودکان مهاجر افغانستانی و...

More