شعر افغانستان

farhang school
نام ایران را پاس می داریم

نام ایران را پاس می داریم خاک افغان را یاس...

More