سیدضیا قاسمی

زمستان

زمستان، سیدضیا قاسمی/ چاپ اول زمستان 1398   بخشی از...

More
Seyed Zia Ghasemi
شاعر رودها♥️

1398-3-30- دیدار با دوست ارجمند و دیرین «سیدضیاء قاسمی» در...

More