سفیر دانایی

سفیر دانایی‌ام، اهل روستای «علی چوپان»

فعالیت‌های داوطلبانه مهاجری افغانستانی در ایران او را نامزد جایزه...

More