رنگ آمیزی

سرخ و سپید و قهوه ای😍

1396-7-4- کلاس دومی ها کف بیشتر کلاسها سیمان بود و...

More
تابستان 1385- واحد یک مدرسه

  در و دیوارهای کلاس ها و حیاط مدرسه سیاه...

More