اردوی جمشیدیه

jamshidie- our students
اسمای شیطون

"اسما"ی شیطون و دوستش هنگام آب بازی امیدوارم که امشب...

More
اردوی پارک جمشیدیه

1396-2-30- در راه اردوی پارک جمشیدیه با یک راننده ی...

More
روی زیبا دو برابر شده بود!

یک شنبه 22 اردی بهشت/ پارک جمشیدیه بعد از پایین...

More