آموزش کودکان افغان

مدارس خودگردان
مدارس خودگردان به چه کار می‌آید؟

در وبینار آموزش کودکان مهاجر در دنیای جدید مطرح شد(بخش...

More
المیرا صادقی

المیرا صادقی موسس مدرسه خودگردان فانوس دانش در تهران ساکن...

More
کتاب درسی

چهل سال است که کودکان افغان در جنگ متولد می...

More
فرم ثبت نام

فرم ثبت نام   نمی دونم چرا هیچ وقت ادم...

More
نشست “دو تجربه از ترویج خواندن”

1396-5-30- کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: نادر...

More
sukhtanloo nader Musavi
غریبه های آشنا!

1394-7-25 - استادان دانشگاه اوزاکا دیروز خانم «می آساکوما» دانشجوی...

More
تعطیلی مدارس خودگردان کودکان افغان ادامه دارد- روزنامه اعتماد

چهار شنبه 15 آبان 1387 روزنامه اعتماد شبنم رحمتی در...

More