آرزوها

wish paper
برگه آرزوی «سهیلا نوروزی»

برگه آرزوی «سهیلا نوروزی» پایه دهم 1399.07.12 «انسان در هر...

More
برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم

برگه آرزوی «هستی حق بین» پایه پنجم 99.06.20 «من در...

More
wish paper
برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم

  برگه آرزوی «محمدالیاس بارکزای» پایه هفتم 98.07.09 «من محمدالیاس...

More
wish paper
برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم

  برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم 97.06.25 «آرزو دارم که...

More
برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم

  برگه آرزوی «انارگل حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من دوست دارم...

More
برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم

برگه آرزوی «ظریف احمد حسینی» پایه سوم 1397.06.04 «من آرزو دارم...

More