زنگ ها

library school
زال و سیمرغ و چهل چوچه!

1396-1-28- کتابخانه دبستان امروز بچه های اولی آمده بودند تماشای...

More
خوردن آش و سرخوشی بچه های کلاس اولی😄😄

نزدیک بود آستین کتم را از جا بکنند، چندتایشان از...

More
kite running
کاغذپران

این کاغذ پران را سه سال پیش همکار و آموزگار...

More
فرشته های سپید پوش

1395-11-4- شکوفه بانو و دوستانش امروز آمده اند برای چک...

More
زبان کوچک!

بامداد امروز در دبستان 30-9-1395 زنگ شادی و آزادباش بچه...

More
هنجار شکنی نهادینه شده

1395-08-24-امسال شاگردانی که تازه از افغانستان آمده اند زیاد داریم...

More
کتابخوانی

1395-4-22 - کتابخانه دبستان قرار بود گروهی از نویسندگان کودک...

More