فیلم های مستند

مصاحبه با نادر موسوی
مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ

مستند کابلستان نادر موسوی مدیر مدرسه خودگردان افغانستانی فرهنگ شبکه...

More
همسایگان

مستند "همسایگان" زندگی پرثمر در کشور میزبان

More
زنگ، داستان نادر

زنگ داستان نادر موسوی 1398

More
“شاید آینده از آن ما”

بخشی از مستند "شاید آینده از آن ما" کارگردان جابر...

More
مدرسه بسازیم

مستند "مدرسه بسازیم" مدرسه خودگردان فرهنگ کارگردان محسن حسینی 1396

More
آقای ریکاردو ونووچینی در مدرسه فرهنگ

آقای ریکاردو ونووچینی در مدرسه فرهنگ برگزاری کارگاه تئاتر برای...

More
هفدهمین مهر مدرسه

"هفدهمین مهر مدرسه" تاریخچه مختصر مدرسه خودگردان فرهنگ 1395

More
شما که غریبه نیستید…

مستند "شما که غریبه نیستید" 1395

More
مستند کیدتاک

مستند کیدتاک 1394

More
وطن کوچک من

مستند "وطن کوچک من" فیلمی از عباس محمدی 1387

More
آخرین مشق معلم

مستند "آخرین مشق معلم" کاری از عباس محمدی 1386

More
documentary
“چمن گل”

مستند "چمن گل" کاری از محمدامان جهانگیری 1383

More
مدرسه گوشه حیاط

مستند مدرسه گوشه حیاط تدوین و کارگردانی فرزاد توحیدی 1379

More