نشر آمو

نشانی های بی نشان

نشانی های بی نشان گزیده شعرهای سرور دهقان- چاپ اول...

More
سفیدتر از آفتاب

    سفیدتر از آفتاب (حیدری وجودی- چاپ اول زمستان...

More
قرن های تلخ

قرن های تلخ (مجموعه شعر)- محمدحسن حسین زاده چاپ اول...

More
پایان غم بزرگ

پایان غم بزرگ اسدالله حبیب (مجموعه داستان)- چاپ اول زمستان...

More
شهد تلخ

شهد تلخ گزیده اشعار مخفی بدخشی- چاپ اول زمستان 1398...

More
Talak Gorg (Story collection) By Abdolvahed Rafiei Published in 2018
تلک گرگ

تلک گرگ (مجموعه داستان)- عبدالواحد رفیعی چاپ نخست: زمستان1397  ...

More
اندکی ایستادن

اندکی ایستادن (مجموعه داستان)- تقی واحدی چاپ نخست: زمستان 1398...

More
در جست و جوی صبح

در جست و جوی صبح (گزیده اشعار)- براتعلی فدایی هروی...

More
children's story
باباتاریکی

  باباتاریکی (نویسنده محمد حسین محمدی، تصویرگر منا علایی- چاپ...

More
داستان کوتاه در افغانستان

داستان کوتاه در افغانستان، محمدحسین محمدی چاپ نخست: زمستان 1398،...

More
در کوچه ی کتاب 😍

      1398-3-14- کتابها رسیده بودند، نصیر هم از...

More
Amu
رود آموی!

رود آموی- نویسنده نادر موسوی 1398-2-11-روز ادبیات افغانستان و جشن...

More
اوسانه سی سانه

اَوسانَه سی سانَه از نخستین کوشش‌های منسجم در زمینه‌ی گردآوری...

More
زمین

زمین (مجموعه داستان)، قدیر حبیب/ چاپ اول زمستان 1397 زمین...

More
اشک گلثوم

اشک گلثوم، حسین فخری/ مجموعه داستان- چاپ اول 1397  ...

More
آتش پاره ها

آتش پاره ها- مجموعه شعر، جمشید حیدری (چاپ اول 1397)  ...

More
برگ ها دیگر نفس نمی کشند

برگ ها دیگر نفس نمی کشند، عبدالقادر مرادی/ چاپ اول...

More
بعضی زخم ها

بعضی زخم ها (شعر و طرح) الیاس علوی، چاپ اول...

More
فدایی فرهنگی

1397-6-25- چندی پیش رفته بودم به دیدار مرد بزرگ روزگار...

More
چشمان گریان

  در آخرین لحظات نمایشگاه آمد با چشمان گریان، گفت...

More