بهار کابل

حديث دل به زبان فرشته ميآرم به آب شعله سخن...

More
سفیدتر از آفتاب

    سفیدتر از آفتاب (حیدری وجودی- چاپ اول زمستان...

More