درد هر کس به خودش مربوط است

درد هر کس به خودش مربوط است، عفیف باختری/ چاپ...

More
راه نیستان

راه نیستان (گزیده ی شعر) خلیل الله خلیلی- چاپ اول...

More
چاردیواری

  چاردیواری (محجوبه هروی)- چاپ اول بهار 1399   یک...

More
باغ مینو

باغ مینو گزیده اشعار نادم قیصاری- چاپ اول بهار 1399...

More
شگفتن با گل سرخ

شگفتن گل سرخ (گزیده اشعار غلام احمد نوید) - چاپ...

More
بهار کابل

حديث دل به زبان فرشته ميآرم به آب شعله سخن...

More
پژواک خاموشی

  پژواک خاموشی مجموعه شعر عبدالرحمان پژواک- چاپ اول زمستان...

More
نشانی های بی نشان

نشانی های بی نشان گزیده شعرهای سرور دهقان- چاپ اول...

More
سفیدتر از آفتاب

    سفیدتر از آفتاب (حیدری وجودی- چاپ اول زمستان...

More
قرن های تلخ

قرن های تلخ (مجموعه شعر)- محمدحسن حسین زاده چاپ اول...

More
شهد تلخ

شهد تلخ گزیده اشعار مخفی بدخشی- چاپ اول زمستان 1398...

More
در جست و جوی صبح

در جست و جوی صبح (گزیده اشعار)- براتعلی فدایی هروی...

More
آتش پاره ها

آتش پاره ها- مجموعه شعر، جمشید حیدری (چاپ اول 1397)  ...

More
بعضی زخم ها

بعضی زخم ها (شعر و طرح) الیاس علوی، چاپ اول...

More
تنفس مصنوعی

تنفس مصنوعی (مجموعه شعر مهاجرت) حسین رضایی- چاپ اول زمستان...

More
عقاب چگونه می میرد

عقاب چگونه می میرد (مجموعه شعر) ابوطالب مظفری، چاپ اول...

More
گوشواره های چوبی

گوشواره های چوبی، هادی هزاره/ چاپ اول زمستان 1397  ...

More
خداحافظ گل سوری

خداحافظ گل سوری (مجموعه شعر)، قهار عاصی/ چاپ اول زمستان...

More
من فقط سیاه نبودم

من فقط سیاه نبودم، حکیم علی پور   بخشی از...

More
این گل از دست ما که می گیرد

این گل از دست ما که می گیرد (گزیده اشعار)...

More