کودکان آفتاب

فدایی فرهنگی

1397-6-25- چندی پیش رفته بودم به دیدار مرد بزرگ روزگار...

More
کودکان آفتاب

1396-10-3- روز یکشنبه با همراهی بانوان مژگان مشتاق، مهسا مکی،...

More
غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

"از طرف تمامی یزدی ها به کودکان افغانستان درود می...

More
دوستی زیباست

1396-8-11- نوشته شیما مشتاق، کودک ایرانی برای کودکان افغانستان.😍

More
نمایشگاه مطبوعات، غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

سلام، من ایرانی هستم و خوشحالم که کشور ما رو...

More
Nader Musavi
رفیق و رییس

1395-12-17- دفتر مجله کودکان آفتاب دیروز جناب دکتر سردارمحمد رحیمی...

More
یادش بخیر من و عباس جدیدی!😀😁

1395-08-20- یادش بخیر من و عباس جدیدی!😀😁 نمایشگاه مطبوعات پارسال،...

More
letter
نامه دانش‌آموز مهاجر به وزیر معارف افغانستان

نامه دانش‌آموز مهاجر به وزیر معارف افغانستان- 24 اردیبهشت 1395...

More
nader musavi
روز دانشگاه خودم!

روز دانشگاه خودم!- نویسنده نادر موسوی 1395-3-5 - روز بین...

More
زینب بیات

رفاقت‌های بی‌مرز نرگس مجلۀ رشد دانش آموز را که از...

More
آخرین بازمانده

1394-12-17 - دفتر ماهنامه امروز پیک های نوروزی بچه ها...

More
Kudakan-e-Aftab magazine
نمایشگاه و جشن مدارس بین الملل

نمایشگاه و جشن مدارس بین الملل- نویسنده نادر موسوی 1394-11-17...

More
New Number of the magazine
در ناامیدی بسی امیدست

در ناامیدی بسی امیدست- نویسنده نادر موسوی 1394-8-7 شماره نو...

More
magazine
هرکه ما را یار بود ایزد مر او را یار باد…

هرکه ما را یار بود ایزد مر او را یار...

More
همشهری بچه ها

1394-4-16 - دفتر سردبیر مجله همشهری بچه ها همراه همکاران...

More
کودکان آفتاب

1394-2-18 - غرفه خانه کودکان افغانستان امروز دوست فرهیخته و...

More
magazine
چی بپوشم؟ چی نپوشم؟

چی بپوشم؟ چی نپوشم؟- نویسنده نادر موسوی 1394-1-9  گفتگو با...

More
gole sorkh magazine
پرواز

پرواز- نویسنده نادر موسوی 1393-11-12 نامه های مسابقه ی دستهای...

More