نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب

1397-2-20-روزهای پایانی نمایشگاه است،

اگر تاکنون نیامده اید کوشش کنید در دو روز مانده با چنین رخداد بزرگ فرهنگی همراه شوید.

حیف است که از این جشنواره و هیجان و بخوان بخوان جا بمانید.😊

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

نام نویسی
جایزه IREAD
iBbY-iRead