چهارشنبه ی آخر

چهارشنبه ی آخر (مجموعه داستان)، تقی واحدی/ چاپ اول زمستان 1397

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

بابه گفت: «خوو!» و خنديد، كه بلافاصله خنده اش با سرفه هاي پياپي بريده شد. خارشي مغز قربـان را بـه شـور آورد كـه چـه قـدر سرفه هاي بابه مثل سرفه هاي سـردار چنقشـي اسـت. قربـان گفـت:
«روزها بود كه خُسرم نمانده بود از اتاق بيرون شوم. مي گفت يك وقت نفهمن طالبان كه تو اينجا استي.»

داستان افغانستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu