مهربانانِ مهرآور

بسته های مهربانی

مهربانانِ مهرآور- نویسنده نادر موسوی

1394-11-29

بچه های گروه مهرآوران
با سپاس از جناب رحیمی و بانو موسوی در پیشکش بسته های خوراکی به دانش آموزان نیازمند دبستان.
شوربختانه امسال بیشترینِ بچه های دبستان از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و تهیدست اند و پشتیبانی هرچند کوچک به خانواده های آنان گرچه چاره ساز نیست اما امید بخش و شادی آور است بویژه برای بچه ها. از مهرآوری و مهربانی دوستان گروه مهرآوران سپاسگزارم. خانه تان آباد و دلتان شاد. 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students