راه رهایی…

دانش آموزان جنگ

راه رهایی…

4 آبان ماه 1399

تنها راه رهایی این سرزمین از چنگال جهل و کینه و تعصب و خرافات، راه روشن دانش و خردورزی است، راهی که این دانش آموزان، جان شان را بر آن گذاشتند.
نفرین بر شما سیاهدلان که کورکورانه و بیهوده با نور و روشنایی می جنگید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students