مهندس رضا ممتاز

مهندس رضا ممتاز

بنیان گذار شرکت ممتاز آی سی تی در کابل

نماینده گوگل در افغانستان

همکار پیشین مدرسه فرهنگ در بخش IT

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani