ابوالفضل

ابوالفضل

1397-7-18-
با شوخی پرسیدم سمت خانه تان برف آمده بود؟ خواهر بزرگترش با خنده گفت: نه.
گفتم با دیدنت منم سردم شد. 😂

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students