دوست داشتن زیباست…

دوست داشتن زیباست…

1391-06-19

می شود ازبک و پشتون و تاجیک و هزاره بود اما باز همدیگر را دوست داشت و در کنار هم شاد زیست و شاد بود، ممکن است کمی سخت باشد اما شدنیست؛ گزیری و گریزی غیر از این نیست و نداریم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students