دل کندن از تو آسون نیست

یکی اینجاست که نمی تونه از مدرسه دل بکنه😊- نویسنده گلی قاسمی (دانش آموز پیشین مدرسه فرهنگ)

1399-9-14

کلاسش تموم شده بود و باید برمی گشت خونه اما مثل این که نمی تونست از مدرسه دل بکنه و برگرده خونه.
قایم شده بود تا معلما برن سرکلاساشون و اون بتونه بیاد داخل مدرسه😂.
اما متاسفانه افسانه با یه حرکت سریع و خشن همه ی نقشه های دخترمون رو نقش برآب کرد😏
وقتی داشتم به این صحنه نگاه می کردم یاد خودم افتادم که به قول خانم حسنی با کاردک منو از مدرسه جدا کرده و پرت می کردند بیرون😂 نه تنها من بلکه این داستان برای همه ی بچه ها که عاشق مدرسه بودند تکرار می شد😊

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students