چهارگل!

اردوی جمشیدیه

چهارگل!- نویسنده نادر موسوی
یک شنبه 22 اردیبهشت 1392/ پارک جمشیدیه

وقت پایین آمدن از کوه دیدم تعدادی از دختران به موهایشان گل زده و منتظر بودند که برسم تا ازشان عکس بندازم. تا رسیدم گفت دسته جمعی جیغ زدند آقا از ما عکس میندازین. گفتم آره و این عکس را انداختم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students