یاران دیرین کتاب

نمایشگاه کتاب

1397-2-21- امروز جنابان محمدی شاری، رجایی، حمزه واعظی، استاد مظفری و نادر احمدی هم آمدند دیدن کتابها و غرفه.
استاد واعظی را پس از نزدیک پانزده سال باز دیدم، نامِ خدا همان است که بود!😍

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط