گل زخم

آمو

گل زخم مجموعه شعر عبدالحق بیتاب سال انتشار 1398

صوفی عبد الحق بیتاب ( کابل1265-1347خورشیدی ) فرزند عبد الاحد عطار دانش های ادبی و عربی را نزد استادان زاد گاهش فرا گرفت وسال ها درمدارس کابل آمپزگار بود. سپس به عنوان استاد در دانشکده ی ادبیات کابل به تدریس فنون ادبی ،بدیع،معانی،عروض،دستور زبان و اصول تصوف پرداخت . او از سالکان و عرفای متصوف طریقه ی نقشبندیه مجددیه بود. در شعر از سبک هندی پیروی میکرد و لقب ملک الشعرایی را در سال 1331دریافت کرد. در غزل دستی بلند داشت اما در قالب هایی چون قطعه ، مخمس ،، قصیده و مسدس نیز طبع آزمایی کرده است . دیوانش در سالب 1330 در کابل به نشر رسیده است.

بخشی از کتاب:

کیست تا گوید آن دل آرا را

که دگر خون مکن دل ما را

تیغ ابروی او ز استغنا

آخر از من برید ایما را

می نماید نگاه گرم کسی

آب در دیده ام تماشا را

آخر از برق جلوه آتش زد

آن فرنگی پسر اروپا را

گشتم از روی و موی او آخر

معتقد کعبه و کلیسا را

گرچه دارند سرکشی از من

دوست دارم بتان رعنا را

ریخت سیل سرشک من بیتاب

بر زمین آبروی دریا را

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu