گفتگو با جهان صنعت: مهر امسال مهربان تر بود

یادداشت امروز در روزنامه جهان صنعت در باره ی آموزش کودکان مهاجر افغانستانی«مهر امسال مهربان تر بود.»

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

nader musavi
نادر موسوی
alma