گزارش شهروند از مدرسه فرهنگ

گزارش شهروند- مدرسه فرهنگ خانه امید کودکان مهاجر- غریبان آشنا

4 دی ماه 1400

مدرسه فرهنگ مدرسه ای است برای بچه های مهاجر، شهروند آنلاین با بچه ها و مدیر و ناظم مدرسه گفتگو کرده است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
نادر موسوی