کَراچی اَسپَکی

کَراچی اَسپَکی😍- نویسنده نادر موسوی
1397-11-11-بزرگراه پشت دبستان
در زنگ استراحت کارگاه آموزشی، پشت ساختمان دبستان قدم می زدم که مانند همیشه پیشتر از خودش آواز زنگوله ها و نعل هایش آمد. هر روز چندتای شان با سروصدا از خیابان پشتی می گذرند. هربار هم که صدای زنگوله شان را می شنوم در حال انجام هرکاری باشم چند لحظه ای دست نگه داشته و گوش می دهم. ترکیب دلنشین صدای زنگوله و نعل ها مرا به روستا و کودکی هایم می برد. در روستایمان به این وسیله کراچی اسپکی می گفتیم. داشتن یکی از اینها خودش نشانه ی روزگار خوب و بای بودن آن خانوداه بود زیرا بسیاری از کارهای کشاورزی و گاوداري با کمک کراچی انجام می شد؛ از آوردن کاه و یونجه و پهن و خاک و سنگ و کلوخ گرفته تا بردن خربزه و انگور و گندم و زیره به بازار، از جابجا کردن بندهای گندم های چیده شده تا به آسیاب بردن گندم های پاک شده و آوردن بوجی های آرد.

به راننده ی این چهارچرخ هم – که در روستای ما دوچرخ داشت- کراچی وان می گفتیم. مانند انور کراچی وان که با کراچی اش کارهای دیگر روستاییان بی کراچی را می کرد.
ما هم یک کراچی داشتیم مانند این که بیشتر وقتها پدر کلانم راننده اش بود. گاه گاهی هم کاکاها، پدرم و یا مزدورمان می راندند. یکی از خوشی های هیجان انگیز ما بچه ها کراچی سواری بود. یکبار که پنج شش سالم بود به پای پدرم چسبیدم که مرا هم ببرد سر زمین ها. جایی که دروگرها گندم درو می کردند. رفتن را یادم نمانده اما هنگام برگشت سوار کراچی بودیم. اسب سرخ رنگ و سرمست مان دوان دوان کراچی را به دنبال خود می کشید.

پدرم هم عادت داشت که کراچی را تند بدواند. کف کراچی چوبی و سفت بود و چرخها فنر نداشتند و زمین ها هم کلوخه ای بودند. من روی کف کراچی نشسته و به لبه ی چوبی آن چسبیده بودم. با دویدن اسب و حرکت کراچی روی کلوخ زار و جوی و پشته ها، بالا و پایین پریده و محکم محکم می خوردم به کف سفت کراچی. از ترس پدرم و از ترس اینکه ممکن است دیگر سوارم نکند صدایم را هم در نمی آوردم. وقتی خانه رسیدیم به زور از کراچی پیاده شده و از درد نمی توانستم راه بروم. گمان کنم پس از آن دیگر با پدرم سوار کراچی نشدم هرچند گاه گاهی باز با پدر کلان و یا کاکایم میرآقا سوار کراچی می شدیم.
پ. ن:
کراچی: گاری
اسپکی: اسبی
بای: پولدار، مالدار
بوجی: گونی، کیسه
کاکا: عمو
مزدور: کارگر، در آنجا به کارگر مزدور یا همان مزدبگیر می گویند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students