کودکی

نادر موسوی

کودکی- نویسنده نادر موسوی
1392-12-24 – پارک ولایت

امروز با بچه های شیفت صبح و عصر دسته جمعی رفتیم پارک ولایت، نمی دانم چرا از مدرسه که بیرون آمدیم ملت با تعجب نگاهمان می کردند تا رسیدیم داخل پارک و ناگهان پارک پر از افغانی شد! روز آخر مدرسه بود و هوا ابری و نیمه بارانی، بچه ها هم فارغ از درس و کتاب همراه معلمهایشان رفتند پارک. یکی از نعمتهای خوب خدا همین پارک ولایت نزدیک مدرسه است که کلی باعث شادی روح روان بچه ها شده و محلی برای کشف و شهود و خدا شناسی و همینطور آزمایشهای جانور شناسی و گیاه شناسی شان.

رفتیم قسمت اسباب بازی ها، بچه تا همراه معلمهایشان تا دلشان خواست وسیله های بازی و ورزشی را سوار شده و دق دلی شان را خالی کردند. با دیدن شور و شعف بچه ها منم جوگیر شده به یاد اسباب بازی های نداشته دوران کودکی، سوار یکی از چرخونکها شدم. بچه ها هم شیطنتشان گل کرده و دسته جمعی با سرو صدا و سرعت چرخونک را چرخاندند. هرچی داد و بیدا و التماس کردم نه تنها متوقف نمی کردند که سرعتش هر لحظه هم بیشتر می شد. سرم داشت گیج می رفت. مجبور شدم پاهایم را به زمین ترمز کنم. کفشهایم در آمدند و تعادلم بهم خورده پاهایم از زمین کنده شد. کمی دست و پا زدم نزدیک بود.

چیزی نمانده بود که پایم در داخل تور چرخونک گیر کرده و خودم پرتاب شوم بیرون و در حالت لنگ آویزان چند دوری را با صورت روی زمین کشیده شده و بچرخم که خدا رحم کرده و همکاران متوجه وضعیت اضطراری شده و سر بچه داد زدند که نگه دارید. وقتی پیاده شدم به نظرم می رسید که یک دسته گنجشک جیک جیک کنان در حال چرخیدن دور سرم هستند.

زبانم از دهانم بیرون زده بود و حالت تهوع داشتم. به زور خودم را به یک تکیه گاه رسانده و با خنده ی زورکی نسشتم که بچه ها زیاد به وخامت اوضاع پی نبرده و بیش از این خوش به حالشان نشود! مقداری ترقه هم آورده بودیم که قبل از سوار شدن بر چرخونک دسته جمعی ترقاندیم و کلی کیف کردیم و آن حس افغانی گری مان احساس رضایت کرد، هرچند بعدش سوار شدن به چرخونک همه را از دماغم کشید! بچه ها حدود دو ساعتی بازی کردند و دویدند و پریدند و چرخیدند و خرمستی کردند.

نزدیک ساعت 5 با مکافاتی بچه ها را جمع و جور کرده برگشتیم سمت مدرسه. شادی و رضایت را در چهره ی تک تک بچه ها وقت برگشت می شد دید. خوشحال شدم که آخرین روز مدرسه در سال 92 هم با خوشی و شادی به سر رسید و شاید کلاغه هم به خونه ش رسید!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students