کودکی و تجدد

1398-10-28- نگاهی به تاریخ کودکی در ایران
به گمان اینکه نشست در خانه هنرمندان است رفته بودم آنجا که گفتند در خانه اندیشمندان است. پیاده و از میان کوچه پس کوچه ها و از جلو درها و خانه های قدیمی و خاطره انگیز و البته کمی دیر، خود را به اینجا رساندم. بانو شیوا دولت آبادی تازه سخنش را آغاز کرده بود. تاریخچه ی کودکی در ایران را گفت و داستان تصویب پیمان نامه ی حقوق کودک را و شیر بی یال و دمی که قوانین شرع از این پیمان نامه ساخته است. از پیشرفت های حقوق کودک گفتند و چاله ها و کاستی هایی که هنوز وجود دارد و مخالفت های پیدا و پنهانی که با این پیمان نامه می شود.
جان سخن اینکه برای داشتن جامعه ای توسعه یافته باید یک یک افراد آن جامعه توسعه یافته شود و برای داشتن چنین افرادی ناگزیر باید انسانها را از کودکی و کودکی انسانها را دریافت؛ حقوق شان را شناخت و برابر استانداردهای جهانی رعایت نمود؛ چیزی که هنوز در ایران جای کار فراوان دارد و در افغانستان بیخی کشک است!😢
پ.ن:
بیخی: از بیخ، کلاً، از ریش

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students