کلاس اولی های امسال

کلاس اولی های امسال
1400-8-19

امسال سیصد و هفتاد و پنج نفر فقط دانش آموز کلاس اولی داریم🤗😍
باهم بیا بسازیم
دنیای دیگری را
با صلح و مهربانی
دنیای بهتری را
بخشی از ترانه ی مدرسه، سروده ی حسن نوروزی

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط