کفش های ما مهربان باهم

کفش ها

کفش های ما مهربان باهم…- نویسنده نادر موسوی

1396-12-3
کفش های نارنج کاشته شده ی بچه های یک کلاس. برخی از بچه ها تنها یک لنگه از کفش خود را آورده اند و هنوز شمار زیادی از کلاسها مانده است که کفش هایشان را بیاورند. کفش های گُل گُلی سمت راست برای بانو حسنی آموزگار دختران کلاس اولی است و کفش های سمت راست هم برای جناب نوروزی و خودم است.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط