کتابخانه مدرسه

کتابخانه مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 9 فروردین ماه 1401

یلدا و سجاد و آمنه و مدینه امیری خواهران و برادر کتابخوان مدرسه هستند. معمولا هفته ای دو بار می آیند کتابخانه برای گرفتن کتاب. امروز هم آمده بودند برای عوض کردن کتابهای شان. خوشبختانه از همان روز شنبه که کتابخانه باز شد بچه ها برای گرفتن کتاب می آیند

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

first Grader students
shahram eghbalzade
farhang school