کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت زندگی

1397-10-27- دومین نشست کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و شناسایی و حل مشکلات آموزشی و رفتاری دانش آموزان به مربیگری بانو فلاح، کارشناس ارشد مددکاری و از اعضای انجمن یاران دانش و مهر

کتابخانه این روزها دارد رنگ و آماده سازی می شود برای راه اندازی دوره های بلندخوانی و کتابخوانی با همکاری موسسه ی بامن بخوان.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students