پایان نامه ی کارشناسی ارشد

  • پایان نامه ی کارشناسی ارشد جامعه شناسی با موضوع: بررسی کارکردهای مدارس خودگردان مهاجرین افغانستانی

A study of the functions of self-governing schools in Iran

پس از چند مورد همکاری با پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی در باره ی مهاجرین افغانستانی در ایران علاقه مند شدم که بروم دانشگاه و رشته جامعه شناسی بخوانم. در سال 1378 در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. از همان آغاز ورود به دانشگاه موضوع پایان نامه هم را مشخص کرده بودم. می خواستم در باره ی مدارس خودگردان باشد. هدفم این بود که کارکردهای این مدارس را به صورت علمی و دانشگاهی نشان دهم و توجه جامعه ی دانشگاهی را به این مدارس و آموزش کودکان مهاجر بیشتر جلب کنم. از سوی دیگر با توجه به اینکه با مشکلات مدارس خودگردان از نزدیک آشنا بودم توانستم تحقیق عمیق تر و کامل تری در باره ی این مدارس ارایه بدهم و توجه بسیاری استادان تاثیر گذار دانشگاه تهران را جلب کنم. پس از تمام شدن پایان نامه در سال 1391 برای همه ی دانشگاههای تهران یک نسخه از آن را فرستادم  تا به دست استادان دیگر دانشگاهها نیز برسد و آنان نیز با این مدارس آشنا شوند تا شاید صدای کودکان مهاجر بیشتر و با زبان علمی به گوش تصمیم گیران و سیاستگذاران امور مهاجرین برسد و روی تصمیم گیری آنان تاثیر مثبتی داشته باشد.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط