وعده های بزرگان

نادر موسوی نشست

وعده های بزرگان_ سال گذشته- نویسنده نادر موسوی- 27 فروردین 1397

وزارت آموزش و پرورش
با گروهی از مدیران دیگر مدارس و جناب حسینی نماینده ی وزارت معارف افغانستان در تهران رفتیم به دیدار بانو حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. کاستی ها و خواستنی ها را گفتیم، امید که از ده تا یکی انجام شود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students