واپسین نگاره سال آموزشی 1397

مدرسه فرهنگ

واپسین نگاره سال آموزشی 1397- نادر موسوی- 9 خرداد ماه 1397
بیشتر بچه ها آزمون پایانی را دادند و رفتند تا سال دیگر. با همه ی بچه ها واپسین نگاره ی این سال اموزشی را هم انداختیم.
جناب نوروزی گفتند همگی بپرید بالا، منم جوگیر شده نیم متر پریدم هوا! 😇

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students