هُوِ بندِر شورِن

هو بندر شورن

هُوِ بندِر شورِن
عشق بندِر پُرزورِن- نویسنده نادر موسوی
1395-8-20

«یوسف» مرد هزار چهره ی بندری، همشهری شهر کودکی هایم.
گفت دوست دارم روزی از عکسهایم در کابل و بلخ و هرات و بامیان نمایشگاهی برپا کنم.
یوسف با هزار چهره اش از دوستی و صلح و آشتی می گوید.
پس از سالها کلی بندری گپ زدم، زبانی که مانند زبان مادری ام یاد دارم.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students