هنجار شکنی نهادینه شده

کتابخانه فرهنگ
1395-08-24-امسال شاگردانی که تازه از افغانستان آمده اند زیاد داریم شوربختانه، به تجربه دریافته ام بیشترین بچه هایی که کودکی شان را در افغانستان گذرانده اند بسیار هنجار شکنند. در همین یک و نیم ماه تا اکنون چندین درگیری داشته ایم به خاطر رفتارهای هنجار شکنانه همین بچه ها.
این هفته هم یکی از کلاسها زنگ کتابخانه داشت که بیشترشان تازه از افغانستان آمده اند، با وجود اینکه بسیار گفته شد اما پس از رفتنشان بازهم همکاران مجبور شدند سه نفره کتابها را سرجاهایشان بگذارند و از نو بچینند.
فرهنگ حاکم در خانواده به خاطر سالها جنگ و درگیری در افغانستان، فرهنگ مهاجم پرور شده است و هنجار شکنی در بچه ها از خانواده نهادینه می شود، برای از بین بردن این چرخه ی معیوب باید اصلاح را از خانواده آغاز نمود.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students