نمایشگاه و جشن مدارس بین الملل

مدارس بین الملل

نمایشگاه و جشن مدارس بین الملل- نویسنده نادر موسوی
1394-11-17 – غرفه کودکان آفتاب و دبستان فرهنگ
بازدید قائم مقام وزیر و رییس مرکز بین الملل آموزش و پرورش از غرفه دبستان فرهنگ و کودکان آفتاب.
کارهای نوآورانه ای که در دبستان و برای بچه ها پیاده می شود مورد توجه و تشویق بسیاری از بازدید کنندگان از جمله رییس مرکز قرار گرفت.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students