نشست کارورزی

نشست کارورزی
1397-5-24

نشست کارورزی امروز، دکتر قربانی گرامی در مورد روانشناسی مثبت گرا و آموزش امیدواری و خوشبینی به نوجوانان و تمرینات عملی آن برای نوجوانان صحبت کردند.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students