نشست نخبگان پناهنده با کمیسارای عالی پناهندگان

نشست نخبگان پناهنده با کمیسارای عالی پناهندگان و هیات بازدید کننده اتحادیه ی اروپا در امور پناهندگان

1395-3-10

یک گروه از اتحادیه ی اروپا کوبیده آمده بودند ایران تا از نزدیک با پناهندگان دیدار کرده و مشکلات و نیازهای آنها را بشنوند.
بیان مشکلات و دشواری های آموزشی کودکان و نیازهای آنها در این بخش بر دوش من بود.
گفتم می توانستید از همان آوارگان و پناهجویانی که آمده بودند اروپا هم بپرسید و تا اینجا رنج سفر را به جان نمی خریدید(البته توی دلم گفتم)!!

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students