نبی خلیلی

نبی خلیلی

فوق لیسانس علوم ارتباطات و ژورنالیسم

موسس مدرسه خصوصی پیشگامان در کابل

ساکن آمریکا

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani