ناگهان کلاغ

آمو

ناگهان کلاغ سروده ی حسن نوروزی شعر کودک سال انتشار 1401

شعر “فکر تازه” از کتاب ناگهان کلاغ:

ناگهان

در نگاه آسمان

مثل چند تکه ابر

کهنه و سیاه

چندتا کلاغ آمدند

با صدای باد

کم کمک هوا دوباره سرد شد

هر چه برگ بود

روی دست شاخه ها

سرخ و زرد شد

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu