موسسه پژوهشی کودکان دنیا

موسسه پژوهشی کودکان دنیا

1397-8-21-
نشست با موضوع تالیف کتابهای آموزشی با رویکرد نیازهای کودکان پناهجوی افغانستانی در ایران به میزبانی دکتر ناصر یوسفی نویسنده و شاعر کودکان و حضور بانو نظری نماینده ی افغانستان در موسسه ی فرهنگی اکو، سرور رجایی دبیر خانه ادبیات افغانستان و حسن نوروزی شاعر کوکان.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

farhang school
nader musavi
our students