مهندس محمدعظیم کربلایی

مهندس محمدعظیم کربلایی

معاونت برنامه ریزی وزارت معارف در طول 16 سال

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani