مهندس قدرت الله افشار

مهندس قدرت الله افشار

دانش آموخته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران

همکار پیشین مدرسه فرهنگ در سال های آغازین

کارمند گروه آموزشی جایکا ژاپن در افغانستان

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

ali madad rezvani