من و علف و گوسپند😋

1397-1-21-
سهیلا داشت کفش‌ها را نگاه می کرد که گفتم کفش‌هایت را بردار و رو به دوربین یک چیزی بگو. گفت من علف را دوست دارم، بیشتر که پرسیدم دیگه چه کسی علف را دوست دارد با خنده گفت: گوسفند😀😇

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط