معبد نگاه ها

آمو

معبد نگاه ها مجموعه شعر عبدالله نایبی سال انتشار 1398

بخشی از کتاب:

زین باشگاه شام تیری به آشیانه فریاد میزنم

شاید که واژه یی از خیل عاشقانه ترین واژه های صبح زان دام پر کشد

آن گاه در زیر چتر خیمه ی خورشید و ارغوان

با های های صبح باری دگر نقبی به سوی معبود میعاد میزنم

Add a comment

*Please complete all fields correctly

پست های مرتبط

Amu
Amu
Amu